Martin Wong - Mei Lang-Fang
"Mei Lang-Fang," 1992
Martin Wong
[back to gallery intro]
[back to The Body]